ฝ่ายบริการการศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔
1. คู่มือหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2559 (แก้ไขเพิ่มเติม )
3. รายงาน SAR ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
2. แผนการสอนตามหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2559 (แก้ไขเพิ่มเติม)