ฝ่ายบริการการศึกษา

       มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริการการศึกษา งานฝึกอบรม งานทะเบียนและวัดผล งานผลิตเอกสาร ตำราและสื่อการเรียนการสอน งานเทคโนโลยีสารสนเทศและห้องสมุด โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
๑. งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทำสถิติงานเข้า - ออก ของฝ่ายบริการการศึกษา
๒. จัดการสอนและฝึกอบรม
๓. จัดพิมพ์เอกสารการสอนและตำรา รวมทั้งการแจกจ่ายและการเก็บรักษา
๔. งานวางแผนและกำหนดโครงการเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศและงานห้องสมุด
๕. ปรับปรุงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและห้องสมุดให้มีความทันสมัย ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๖. งานจัดหาทรัพยากรห้องสมุด
๗. งานวิเคราะห์เลขหมู่และจัดทำบัตรรายการ
๘. งานเตรียมทรัพยากรห้องสมุดออกบริการ
๙. งานบริการหนังสือและช่วยค้นหา
๑๐. งานวารสารและเอกสารสิ่่งพิมพ์
๑๑. งานรักษาสถานภาพหนังสือและสิ่งพิมพ์
๑๒. งานประเมินผลการศึกษา ตลอดจนติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนงาน โครงการ หลักสูตรการฝึกอบรม
๑๓. ดำเนินการด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน การควบคุม การประเมินผล การติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของศูนย์ฝึกอบรม
๑๔. จัดทำรายงานการศึกษาตนเอง รายงานประจำปี เสนอภูธรภาค หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือรองรับการตรวจสอบและประเมินผล รวมทั้งเผยแพร่ต่อสาธารณชน
๑๕. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


                                
                                                     
ฝ่ายบริการการศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔
การแบ่งกลุ่มงาน
Work Group
การบริหาร
Administration
บุคลากร
Pesonnel
ภารกิจ
Duty
การประกันคุณภาพ
Quality Assessment
ประวัติ
History