ปรัชญา ศฝร.ภ.๔
เป็นสถาบันสร้างตำรวจดี
สู่สังคม
๑.  พ.ต.อ.นพพร     แก้วยนต์             ดำรงตำแหน่งตั้งแต่   ๑๖  ก.พ.๕๓  -  ๕ เม.ย. ๕๕
๒.  พ.ต.อ.พันธุ์ศิริ   ศรีเพ็ญ               ดำรงตำแหน่งตั้งแต่    ๕  เม.ย.๕๕  -  ๕ ก.พ.  ๕๗
๓.  พ.ต.อ.ภูมิวิทย์   เวชกามา             ดำรงตำแหน่งตั้งแต่    ๕   ก.พ.๕๗ -  ๕ ก.พ.  ๕๘
๔.  พ.ต.อ.พันธุ์ศิริ   ศรีเพ็ญ               ดำรงตำแหน่งตั้งแต่    ๕   ก.พ.๕๘ -  ๒๗ ก.ค. ๕๘
๕.  พ.ต.อ.อรุณรัตน์ ศรีเชียงสา           ดำรงตำแหน่งตั้งแต่   ๑๕  พ.ค.๕๙  -   ปัจจุบัน
ประวัติความเป็นมาของฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.๔

   ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔ เดิมชื่อ กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธรภาค ๔ จังหวัดขอนแก่น ได้จัดตั้งขึ้นตามคำสั่ง กรมตำรวจที่ ๓๐/๒๕๑๗ ลง ๑๐ มกราคม ๒๕๑๗ มีพื้นที่แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ส่วนที่ ๑ ตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการ เนื้อที่ประมาณ ๘ ไร่ ส่วนที่ ๒ ตั้งอยู่ ถนนมิตรภาพ (มอดินแดง) เนื้อที่ประมาณ ๑๕๐ ไร่ ในส่วนของ งานด้านวิชาการ ได้ปรับเปลี่ยนตำแหน่งผู้บริหารมาตามลำดับ ในระยะเริ่มแรกมีผู้บังคับบัญชาเป็นระดับหัวหน้าแผนก เรียกชื่อว่า สารวัตรแผนกวิชาการ กก.รร.ภ.๔ ดำรงตำแหน่งจำนวน ๙ นาย ต่อมาได้เปลี่ยนโครงสร้าง เรียกชื่อว่า กลุ่มงานวิชาการและบริการการศึกษา ศฝร.ภ.๔ มีผู้บังคับบัญชาเป็นระดับสารวัตร ดำรงตำแหน่งจำนวน ๒ นาย และสุดท้ายได้ยกฐานะหน่วยงานจาก กลุ่มงานวิชาการและบริการการศึกษา ขึ้นเป็น ฝ่ายบริการการศึกษา มีหัวหน้าหน่วยงานเป็นระดับ ผู้กำกับการ ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒                                
                                                     
ทำเนียบผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
ตำแหน่งสารวัตรแผนกวิชาการ กก.รร.ภ.๔
๑. พ.ต.ท.ธีระ            
ณ อุบล    
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๑๗ - พ.ศ.๒๕๑๙
๒. พ.ต.ท.สุรินทร์            
เขียวสด
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๑๙ - พ.ศ.๒๕๒๐
๓. พ.ต.ต.พิศาล                
คงคาเขต
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๒๐ - พ.ศ.๒๕๒๒
๔. พ.ต.ท.มุนี            
สุวรรณาภิรมย์
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๒๒ - พ.ศ.๒๕๒๔
๕. พ.ต.ท.สุรินทร์            
เขียวสด
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๒๔ - พ.ศ.๒๕๓๐
๖. พ.ต.ท.สมหวัง        
เนตรทิพยานนท์
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๐ - พ.ศ.๒๕๓๘
๗. พ.ต.ท.ฉงน                
เจริญพจน์
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๘ - พ.ศ.๒๕๔๓
๘. พ.ต.ท.สุรศักดิ์            
มติราช
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๓ - พ.ศ.๒๕๔๗
๙. พ.ต.ท.พงษ์ศักดิ์            
หงษ์ชูตา
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๗ - พ.ศ.๒๕๔๘

๑. พ.ต.ท.พงษ์ศักดิ์            
หงษ์ชูตา
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๘ - พ.ศ.๒๕๔๙
๒. พ.ต.ท.วรวุธ                
วงษ์สุ่ย
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๙ - พ.ศ.๒๕๕๓
ตำแหน่งสารวัตรกลุ่มงานวิชาการและบริการการศึกษา ศฝร.ภ.๔
ตำแหน่งผู้กำกับการฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.๔

ฝ่ายบริการการศึกษา
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔
Education  Service  Sub-Division
ศูนย์ข้อมูลประชาคมอาเซียน
Asean Community Information Center
การแบ่งกลุ่มงาน
Work Group
ประวัติ
History
การบริหาร
Administration
บุคลากร
Pesonnel
ภารกิจ
Duty
การประกันคุณภาพ
Quality Assessment