ฝ่ายบริการการศึกษา
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔
Education  Service  Sub-Division
ศูนย์ข้อมูลประชาคมอาเซียน
Asean Community Information Center
การแบ่งกลุ่มงาน
Work Group
การบริหาร
Administration
บุคลากร
Pesonnel
ภารกิจ
Duty
การประกันคุณภาพ
Quality Assessment
ประวัติ
History
กิจกรรมต่างๆของฝ่ายบริการการศึกษา
  8 มิ.ย.59  
              - ผกก.บศ.รับการประดับยศจาก ผบช.ภ.4    
          
ข้าราชการฝ่าย บศ.ฯร่วมเเสดงความยินดีกับ ผกก.บศฯ
การประชุม บศ.ฯ
         
   10  มิ.ย.59   - ผกก.ประชุมมอบนโยบายในโอกาสรับตำเเหน่งใหม่
    14 มิ.ย.59  - ฝ่ายบริการการศึกษาประชุมประจำสัปดาห์
จัดเตรียมห้องทำงาน ผกก.บศ.ฯ