โครงสร้างหลักสูตรนักเรียนนายสิบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
การจัดเรียงลำดับรายวิชา ภาควิชาการเเละการฝึก กรณีมีผลคะเเนนภาควิชาการเท่ากัน

ตารางเรียนภาคเรียนที่ ๒ ( ห้อง ๔๐๑ )
ตารางเรียนภาคเรียนที่ ๒ ( ห้อง ๔๐๒ )
ตารางเรียนภาคเรียนที่ ๒ ( ห้อง ๔๐๓ )
แผนการสอนหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559