ฝ่ายบริการการศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔

ทำเนียบรุ่น
นพต. รุ่นที่ 6
หลักสูตร กปป.รุ่นที่ ๒  (พ.ศ.๒๕๕๒)
หลักสูตร กปป.รุ่นที่  ๓ (พ.ศ.๒๕๕๓)
หลักสุตร  กปป.รุ่นที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๕๔)
หลักสูตร กอน.สายสอบสวน (พ.ศ.๒๕๕๔)
หลักสูตร  กอน.สายป้องกันปราบปราม (พ.ศ.๒๕๕๕)
หลักสูตร กอน.สายอำนวยการ (พ.ศ.๒๕๕๕)
หลักสูตร  กอน.สายป้องกันปราบปราม (๒๕๕๖)
หลักสูตร นพต.
นพต. รุ่นที่  1 - 33  (เฉพาะประธานรุ่น/ผู้ประสานงาน)
หลักสูตร นสต.
นักเรียนนายสิบตำรวจ  รุ่นที่  1  (พ.ศ.2548)
นักเรียนนายสิบตำรวจ  รุ่นที่  2  ( พ.ศ.2550)
นักเรียนนายสิบตำรวจ  รุ่นที่  3  (ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 )
นักเรียนนายสิบตำรวจ  รุ่นที่  5  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2557 )
นักเรียนนายสิบตำรวจ  รุ่นที่  4  (ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 )
หลักสูตร  กอน. (ทุกสายงาน)
หลักสูตร  กอป.
หลักสูตร  กปป.
หลักสูตร  กอร.
หลักสูตร  กดต.
หลักสูตร กดต.(ปป.)  รุ่นที่  ๑  ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
หลักสูตร กดต.(ปป.)  รุ่นที่  ๒  ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
หลักสูตร กดต.(ปป.)  รุ่นที่  ๓  ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
หลักสูตร กดต.(ปป.)  รุ่นที่  ๔  ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
หลักสูตร  สารวัตร
หลักสูตร สารวัตร  รุ่นที่ ๘๕
หลักสูตร สารวัตร  รุ่นที่ ๑๑๓
หลักสูตร สารวัตร  รุ่นที่  ๑๔๕
หลักสูตร สารวัตร  รุ่นที่  ๑๔๘
หลักสูตร  กอป. รุ่นที่ ๑ พ.ศ.๒๕๓๗
หลักสูตร  กอป. รุ่นที่ ๒ พ.ศ.๒๕๓๙
หลักสูตร  กอป. รุ่นที่  ๓ พ.ศ.๒๕๕๐
หลักสูตร กปป.รุ่นที่ ๑  (พ.ศ.๒๕๕๑)
หลักสุตร  กอร(ปป.)  รุ่นที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๔๘)
นักเรียนนายสิบตำรวจ  รุ่นที่  6  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2558 )