ฝ่ายบริการการศึกษา แบ่งเป็น  ๓  กลุ่มงาน ดังนี้


๓. งานธุรการ  สื่อการเรียนการสอน  การจัดห้องเรียนและห้องประชุม
๑. งานหลักสูตรการศึกษา
๒. งานประกันคุณภาพการศึกษา